Hành trình khách hàng tối ưu cho nền kinh tế 4.0 – áp dụng hiệu quả cho tất cả ngành hàng.

1. Hành trình khách hàng là gì Nói một cách đơn giản hành trình khách hàng là tất cả quá trình mà khách hàng trải qua khi bắt đầu xác định vấn đề và đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề ( ở một khía cạnh nào đó hành trình khách hàng cũng … Read more